manoncimputer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksten en vertalingen / Textes et traductions

 

Website onder constructie / Site web en construction


Nederlands

 

Mijn gegevens
Roepnaam en schrijversnaam: Manon
Officiële naam: Sophie Gadeyne
Tel. België: 00-32-(0)496 96 51 50

Tel. Frankrijk: 00-33-(0)686 33 51 27
manon@manonsite.be

Ondernemingsnummer 0695.753.482

 

 

Talen

 

Ik ben tweetalig opgevoed en heb ook als volwassene steeds tweetalig geleefd. Daarom beschouw ik mij als een 'near native speaker' in Nederlands en Frans.

Nederlands: zeer goed, near native speaker

Frans: zeer goed, near native speaker

Engels: goed

 

Frans->Nederlands: zeer goed
Engels->Nederlands: zeer goed
Nederlands->Frans: zeer goed
Engels->Frans: zeer goed
Nederlands->Engels: goed
Frans->Engels: goed

 

Specialisaties en bijzondere interesses:

 

- algemene teksten

- socio-culturele sector

- ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten

- actualiteit, politiek, sociologie

- anti-discriminatie, holebi-transrechten

- duurzaamheid, klimaatverandering

- natuur, plantkunde, fytotherapie

- geschiedenis, etnologie, spirituele bewegingen en religies, psychologie en filosofie

- anatomie van het lichaam en onderzoek naar de werking van lichaam en brein

- toerisme

- wellness en yoga

- liefde, erotiek

- IT, hardware en software, webdevelopment en -design

 

Ervaring

 

Tekstschrijven: jarenlange ervaring voor Perpleks vzw.

Voor het ogenblik vertaal ik voor

- Perpleks vzw, een socio-culturele organisatie

- Kiyo (Kids and Youth) NGO, ontwikkelingssamenwerking, zet zich in voor de rechten van kinderen en jongeren

- Protos NGO, voor een beter waterbeheer in landen in ontwikkeling en in België

 

Prijzen

 

Ik ben geen gediplomeerd taalkundige, maar beschik over een zeer degelijke talenkennis. Ik heb een cursus webdesign gevolgd waardoor ik de knepen van SEO ben gaan beheersen. Ik schrijf zeer goede teksten allerhande, blogs, copywriting-teksten en maak zeer goede vertalingen. Bovendien werk ik tegen aantrekkelijke tarieven.

Grote documenten of opdrachten/samenwerkingen die zich uitstrekken over langere periodes kunnen in aanmerking komen voor een vermindering

 

Wie ben ik?

 

Ik ben een stabiel persoon die woord houdt en zich kan organiseren. Wanneer ik een opdracht aanvaard, doe ik er ernstig en nauwgezet mee verder tot hij afgewerkt is, binnen de afgesproken leveringstermijn. Ik raak snel geboeid door de meest uiteenlopende onderwerpen en houd er in dat geval van om mij te documenteren en bij te leren.

 

Ik kijk uit naar een aangename samenwerking met u. Voor vragen of een vrijblijvende prijsofferte kan u me contacteren per e-mail: manon@manonsite.be

 

Voor wie een copywriter zoekt: houd er rekening mee dat deze website onder constructie is. Er werd nog totaal geen rekening gehouden met SEO.

 

Français


Mes données

Nom informel : Manon

Nom officiel : Sophie Gadeyne

Tél. Belgique: 00-32-(0)496 96 51 50

Tél. France: 00-33-(0)686 33 51 27

manon@manonsite.be

Numéro d'entreprise 0695.753.482

 

 

Langues

 

J'ai reçu une éducation bilingue, et ma vie d'adulte s'est toujours déroulée de façon bilingue. C'est pourquoi je décrirais mes niveaux de français et néerlaindais comme ceux d'un locuteur presque natif ( near native speaker ).

néerlandais : très bon, locuteur presque natif

français : très bon, locuteur presque natif

anglais : bon

 

français -> néerlandais : très bon
anglais -> néerlandais : très bon
néerlandais -> français: très bon
anglais -> français: très bon
français -> anglais: bon
néerlandais -> anglais: bon

 

Spécialisations et intérêts particuliers :

 

- textes généraux

- secteur socio-culturel

- coopération au développement, droits de l'homme

- actualités, politique, sociologie

- anti-discrimiation, droits lgbt

- changement climatique, durabilité environnementale

- nautre, botanique, phytothérapie

- histoire, ethnologie, mouvements spirituels, religion, psychologie et philosophie

- anatomie du corps et recherche scientifique sur le fonctionnement du corps et du cerveau

- tourisme

- bien-être, yoga

- amour, érotisme

- IT, hardware et logiciels, création graphique et construction de sites web

 

Expérience

 

Actuellement, je traduis pour

- Perpleks vzw, une organisation socio-culturelle

- Kiyo ( Kids and Youth ) ONG, coopération au développement, lutte pour les droits des enfants et des jeunes

- Protos ONG, s'engage pour une meilleure gestion de l'eau dans les pays en développement et en Belgique

 

Tarifs

 

Je ne suis pas une traductrice diplômée, mais j'ai de très bonnes connaissances linguistiques et je fais de très bonnes traductions. En plus, je travaille à des tarifs avantageux.

Les textes longs, un grand nombre de documents ou une coopération qui s'étend sur une période relativement longue peuvent bénéficier d'une réduction de prix

 

Qui suis-je ?

 

Je suis une personne stable qui sait s'organiser et tient ses promesses. Lorsque j’accepte un projet, j'y travaille de façon sérieuse et rigoureuse jusqu'à ce qu'il soit terminé, dans les délais prévus.Je suis rapidement intriguée par un large éventail de sujets et j'adore me documenter et apprendre de nouvelles choses.

 

J'attends avec intérêt vos questions ou demandes d'offre de prix, sans engagement de votre part. Vous pouvez me contacter par mail: manon@manonsite.be